OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě http://www.rajzaclon.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru http://www.rajzaclon.cz mezi prodávajícím – RÁJ ZÁCLON s.r.o,  IČ:06710671 , se sídlem  Nová Chřibská 59, 400 47, Rybniště, a kupujícím. Prodávající jakožto podnikatelský subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem.

1.2.  Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky jakožto závazná pravidla upravující právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru http://www.rajzaclon.cz. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.

1.3.  Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen obchodní zákoník. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

1.4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží (dále jen uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Sortiment

3.1. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem a objednacím číslem. Dále prodávající uvádí u každého zboží s ohledem na jeho druh zejména jeho rozměry, materiál, charakteristiku, cenu (bez DPH) za kus či určitý rozměr a fotografické vyobrazení. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační, ve skutečnosti se mohou na zboží vyskytovat drobné vzorové odchylky, zejména u záclon se u větších výšek mohou vyskytovat bordury nebo vyšívání navíc.

3.2. Záclony jsou vyráběny většinou ve více výškách od stejného druhu záclon. U některých druhů záclon se mohou výšky lišit o přibližně 5 cm z uvedených rozměrů. Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu objednanou záclonu ve větší šířce, než činila objednávka kupujícího (netýká se kusových záclon), a to v závislosti na vzoru objednané záclony, podle kterého je záclona do objednávané šířky stříhána. Rozdíl mezi objednanou šířkou zboží a skutečně dodanou šířkou zboží však nesmí činit více než 15%. Prodávající je oprávněn kupujícímu rozdíl mezi objednanou šířkou zboží a skutečně dodanou šířkou zboží dle předchozí věty naúčtovat.

3.3. Zboží nabízené prodávajícím je možné zakoupit pouze do vyprodání skladových zásob. Uskuteční-li kupující objednávku na vyprodané zboží, bude o této skutečnosti prodávajícím telefonicky či písemně informován.

3.4. Nabídka zboží zveřejněná na webovém rozhraní obchodu a jeho cena včetně případné slevy je platná ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen a slev.

3.5 Záclony jsou vyráběny většinou ve více výškách od stejného druhu záclon. U některých druhů záclon se mohou výšky lišit o +-5cm z uvedených rozměrů. Minimální odběr záclon je 3 běžné metry. Objedná-li si kupující menší míry, vyžaduje prodávající platbu předem formou zálohové faktury . Prodávající si vyhrazuje právo dodat Kupujícímu objednanou záclonu ve větší šířce, než činila Objednávka Kupujícího (netýká se kusových záclon), a to v závislosti na vzoru objednané záclony, podle kterého je záclona do objednávané šířky stříhána. Rozdíl mezi objednanou šířkou zboží a skutečně dodanou šířkou zboží však nesmí činit více než 15%. U voálů činí minimální odběr 1,5 běžného metru. Objedná-li si Kupující menší míry, vyžaduje Prodávající platbu předem formou zálohové faktury. Povlečení je dodáváno v originálním balení, tento originální obal je považován za součást Zboží a jeho hodnota je zahrnuta v ceně Zboží.

 

4. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídky prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, do nějž uvede jméno, příjmení, adresu, telefon a emailovou adresu. Objednávkový formulář zašle kupující prodávajícímu elektronicky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“. Objednávkový formulář též obsahuje informace o objednaném zboží, které kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku, zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.5. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží (včetně kupní ceny) zveřejněná na webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronickou adresu kupujícího), v níž potvrdí, či odmítne doručení objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

4.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo na schválení či odmítnutí návrhu na uzavření kupní smlouvy dle vlastního uvážení.

4.8. Prodávající umožňuje kupujícímu u vybraných produktů objednat úpravu zboží, případně kombinaci úprav zboží a doplňkové služby dle nabídky prodávajícího. Neuvedení požadavku o úpravách nebo doplňkové službě do objednávky zboží znamená, že kupující úpravy a jiné doplňkové služby nepožaduje.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo zpětně nechat potvrdit objednávku kupujícím a vyžadovat platbu předem. V případě odmítnutí ze strany kupujícího je tato objednávka považována za neplatnou.

4.10. Prodávající je po uzavření kupní smlouvy povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.

4.11. Kupující je oprávněn objednávku stornovat, a to elektronickou poštou či telefonicky nejpozději do 2 hodin od učinění objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit, a to elektronickou poštou na adresu kupujícího v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě, že zboží je dlouhodobě nedostupné anebo v případě že cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. Účinným zrušením objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případně poskytnutá plnění.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Kupní cena za objednané zboží se skládá z ceny zboží, nákladů na dopravu zboží a nákladů na balné zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, bez DPH (prodávající není plátcem DPH).

5.3. Ceny na dopravu zboží, zejména poštovné nebo přepravné nejsou součástí ceny jednotlivého produktu a připočítává se ke kupní ceně zvlášť.

5.4. Je-li u zboží případně na jiném místě serveru uvedena sleva, snižuje se cena o tuto poskytnutou slevu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím stanoveno jinak.

5.5. Ceny nabízeného zboží a slevy zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

5.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)     v hotovosti v Ústí nad Labem po dohodě s prodávajícím

b)     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c)     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

5.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.9. Kupní cenu hradí kupující předem v případě, že si tuto podmínku vyhradil prodávající.

5.10. V souvislosti s dodávkou záclon si prodávající vyhrazuje právo zvýšit či snížit kupní cenu dodaného zboží oproti kupní ceně dle objednávky, a to v závislosti na skutečně dodané šířce zboží (zejména záclony) kupujícímu, která je ovlivněna stříháním do požadované šířky dle vzoru.

5.11. Prodávající upozorňuje zákazníky, že ceny platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu http://www.rajzaclon.cz, tyto ceny neplatí při nákupu stejného zboží nabízeného prodávajícím v kamenných obchodech či prostřednictvím katalogu. Cena a nabídka zůstává v platnosti do doby, než bude uvedena nabídka a cena nová (nebo do vyprodání skladových zásob).

5.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Prodávající zasílá zboží kupujícímu na dobírku prostřednictvím České pošty, není-li dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od doručení objednávky. Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje kupujícího telefonicky nebo zasláním zprávy na elektronickou adresu kupujícího, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

6.3. Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly (balné, poštovné, přepravné) v prokázané výši a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené elektronicky na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě jakýchkoliv závad obalu zboží je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě poškození je kupující povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. V případě, že poškození zjistí kupující až po otevření zásilky, opět je nutné do dvou pracovních dnů kontaktovat přepravce a sepsat reklamační protokol. Kupující je povinen o poškození zboží způsobené při jeho přepravě neprodleně, nejpozději do dvou 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat prodávajícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození zboží způsobené při jeho přepravě i v případě, že zboží z tohoto důvodu od přepravce nepřevezme. V případě, že kupující nesepíše reklamační protokol s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel.

6.6. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

6.7. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, dodací list a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Kupující je povinen dodané zboží, připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou 2 pracovních dnů, písemně oznámit prodávajícímu. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

 

7. Shoda zboží s kupní smlouvou, reklamace

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

7.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď to výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, zasláním reklamačního protokolu na elektronickou adresu prodávajícího nebo na adrese jeho provozovny, nejpozději posledním dnem lhůty stanovené pro její uplatnění. Nejpozději poslední den lhůty musí být reklamace prodávajícímu prokazatelně doručena. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Je-li cena snížena z důvodu určité vady zboží, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti informovat. V ostatních případech platí, že snížení ceny neznamená, že zboží je vadné.

7.5. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba.

7.6. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním či neodborným zacházením za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce či prodávajícího.

7.7. Dodací list nebo faktura nahrazují záruční list.

7.8. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží zaslat prodávajícímu doklad o zakoupení zboží u prodávajícího a dále reklamované zboží (obyčejným balíkem) za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží musí být kompletní, včetně souvisejících dokladů. Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje z dokladu o nabytí zboží, název zboží, specifikovat vady, které reklamuje a je-li oprávněn s ohledem na reklamovanou vadu, rovněž požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

8.2. Od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy. Odstoupením od smlouvy bez udání důvodu ve 14tidenní nárok kupujícího na vrácení poštovného zaniká.

8.3. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat na elektronickou adresu prodávajícího nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů. Dále je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, a to obyčejným balíkem. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku pojistit. Kupující je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, nejlépe v původním obalu (u povlečení je zákazník povinen vrátit původní obal zboží vždy), bez známek běžného užívání a s doklady, které převzal spolu se zbožím, jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu porušením této své povinnosti. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Za náklady vzniklé kupujícímu odesláním zásilky zpět na dobírku prodávající neodpovídá.

8.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží včetně poštovného a balného bez skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží v zákonné 30tidenní lhůtě příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

8.7. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím, odmítnutím zboží ze strany kupujícího nebo odstoupením od smlouvy v souladu s platnými Obchodními podmínkami a kupující zaplatil zboží předem, je prodávající povinen do 30 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

8.8. Prodávající umožňuje kupujícímu nad rámec zákona odstoupit i od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle jeho přání (obšití záclon a našití stužky, záclon/voálů jejichž výška/šířka byla upravena), prodávající je pak oprávněn vrátit kupujícímu pouze 50 % kupní ceny zboží (nevztahuje se na služby).

8.9. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

8.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání reklamních sdělení

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce či v uživatelském rozhraní kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje poskytnuté kupujícím považuje prodávající za správné a pravdivé.

9.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) Požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.8. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

9.9. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškera korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

11.2. Zpráva je doručena:

a) V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty

b) V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

c) V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popř. osoba oprávněna za něj zásilku převzít) zásilku převzít

d) V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgdotaz imgavozuz@seznam.cz img20.02.2014 19:47
imgvzorek látky imgBergerová img06.12.2013 14:47